Đã hoàn thành Thử thách 6

Thông báo với các bạn một Tin Vui.là Giểng đã thành công vượt qua vòng thử thách số 6 rồi…yea yea…từ người nằm trong Top 400 thành viên và sau 6 vòng thử thách Giểng đã nằm trong Top 50 thành viên…yea yea…thật tuyệt vời và tràn đầy năng lượng🤗🤗😎Giểng đã nhận rất nhiều giá trị từ nhóm. Tôi Trần Cún Giểng sẽ quyết tâm trở vượt qua tất cả các vòng thử trong nhóm Tôi tuổi 20 để trở thành thành viên Đại Bàng dũng mạnh….yea yea… Hãy thách thức bạn thân mình.để trở thành những con người tích cực…đây …

Tiếp tục đọc